Algemene Voorwaarden

Overeenkomst

 1. 1.1. Door een bezoek aan ons restaurant, reserveren en/of bestelling te plaatsen op onze website,
  accepteert u het aanbod en diensten van ons restaurant. U gaat hiermee een overeenkomst aan met
  ons restaurant en heeft gelezen en accepteert ons algemene voorwaarden. Eventuele vragen en
  opmerkingen kunt u indienen via ons contactformulier. De contactgegevens van ons restaurant vindt
  u op onze website.
 2. 1.2. In het kader van deze overeenkomst verwerkt ons restaurant persoonsgegevens, dit gebeurt in
  overeenstemming met de geldende wetgeving. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw
  persoonsgegevens, verwijzen wij u naar ons privacy beleid.
 3. 1.3. Ons restaurant zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden beschikbaar
  stellen.

Rechten en Plichten

 1. 2.1. Ons restaurant is, onverminderd in de hiernavolgende artikelen, krachtens de
  horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen
  horecadiensten te verlenen op de in ons restaurant gebruikelijke wijze.
 2. 2.2. Ons restaurant is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het bedienen en
  verstrekken van diensten aan een gast te beëindigen wanner de gast de huis en / of gedragsregels
  overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en rust in het restaurant, of de openbare
  orde verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek het restaurant en / of ons terras te verlaten.
  Maakt ons bedrijf gebruik van de bevoegdheid om wegens verstoring een overeenkomst te
  beëindigen, dan zal ons restaurant tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant verschuldigd
  zijn.
 3. 2.3. Ons restaurant is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en / of in bewaring te nemen.
  Ons restaurant is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade, verlies, of diefstal van enig
  goed van de gast.
 4. 2.4. De gast is verplicht om zich aan de geldende huis-en gedragsregels te houden en de redelijke
  aanwijzingen van ons restaurant te volgen.
 5. 2.5. De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoek in het kader van diens wettelijke
  plichten omtrent veiligheid, identificatie, hygiëne beperking van overlast.

Reserveren

 1. 3.1. Indien de gasten niet binnen half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan de
  reservering als geannuleerd beschouwen.
 2. 3.2. Er kan voorwaarden verbinden aan reservering. (bijvoorbeeld, aanbetaling voor grote groep)
 3. 3.3. Annulering dient een uurtje voor aanvang door te geven. Anders kan kosten worden bereken.

Levering

 1. 4.1. Voor bezorging van een bestelling worden bezorgkosten berekend, die tijdens het bestellen
  worden aangegeven. De prijzen die op de website vermeld staan, zijn exclusief de kosten voor
  bezorging.
 2. 4.2. Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 15 minuten voor sluitingstijd. De
  openingstijden staan vermeld op onze website
 3. 4.3. Hoewel wij streven naar een aflevering van uw bestelling binnen 45 minuten op het door u
  gewenste adres, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe kunnen bijdragen dat
  deze indicatie niet gehaald kan worden.
 4. 4.4. We leveren op de begane grond ofwel beletage, leveren in hotels, ziekenhuis, kantoren en
  andere utiliteitsgebouwen dient te worden opgehaald bij de receptie balie.
 5. 4.5. Indien klant kiest voor te bezorgen dient de klant correcte contactgegevens op te geven en
  aanwezig te zijn op het aanleveradres. Indien klant niet op het adres en onbereikbaar is, wordt het
  product geretourneerd naar het restaurant waar klant binnen redelijke termijn kan ophalen, zo niet,
  klant heeft geen recht op vervanging of restitutie.
 6. 4.6. Indien de bestelling niet naar wens is (bijvoorbeeld omdat de bestelling niet overeenkomt met
  wat u had besteld), moet de klant zo snel mogelijk telefonisch contact met ons restaurant opnemen.
  In overleg met ons restaurant krijgt u mogelijk een vergoeding tot het maximaal betaalde bedrag.
 7. 4.7. Ons restaurant behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren en te annuleren als
  het aanbod niet meer beschikbaar is, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of
  authenticiteit van de bestelling of de contactgegevens, in geval van overmacht en zonder daarvoor
  de reden te hoeven opgeven. Het reeds betaalde bedrag zal dan op uw rekening worden
  teruggestort.

Allergeen

 1. 5.1. Als een klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om allergieën
  informatie op ons restaurant en op onze website te raadplegen of telefonisch contact op te nemen
  met ons restaurant.

Betaling

 1. 6.1. Klanten zijn kosten verschuldigd voor consumptie en diensten die ze hebben genoten tijdens het
  bezoek aan ons restaurant. Het is daarbij verplicht om af te rekenen voor het verlaten van het
  restaurant. Betalen kan bij pin of contant bij de balie in de restaurant.
 2. 6.2. Bij bezorging is voorafgaande betaling mogelijk via de betaalmethoden die worden aangeboden
  op onze website. Als online betaling niet mogelijk is of als u de voorkeur geeft aan betaling bij
  aflevering, kunt u ook gepast betalen aan de bezorger.
 3. 6.3. Betalingen via de website worden verwerkt door Buckaroo, die zorgdraagt voor de betaling aan
  ons restaurant. Uw bestelling kan niet worden geannuleerd.

Rechten van intellectuele eigendom

 1. 7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot ons restaurant, de website, en de
  producten van ons restaurant, inclusief verpakking en reclamemateriaal, berusten uitsluitend bij ons
  restaurant en haar leveranciers. Hieronder vallen onder meer octrooirechten, merkrechten,
  handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van
  intellectuele eigendom (inclusief knowhow en handelsgeheimen) in Nederland of elders, die verband
  houden met ons restaurant, de inhoud van de website en/of de geleverde producten, inclusief
  verpakking/reclamemateriaal. Het is niet toegestaan om de merk- of herkenningstekens die op de
  website, producten, verpakking of reclamemateriaal staan, of enige aanduidingen omtrent
  auteursrechten, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten, te wijzigen, te kopiëren,
  op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te
  wijzigen of na te maken, noch op enige andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd
  voordeel te trekken uit de reputatie van de intellectuele eigendomsrechten van ons restaurant en
  haar leveranciers.

Aansprakelijkheid

 1. 8.1. De totale aansprakelijkheid van ons restaurant voor een toerekenbare tekortkoming in de
  nakoming van een overeenkomst of voor welke andere reden dan ook, is beperkt tot het bedrag die
  de klant heeft betaald.
 2. 8.2. Ons restaurant is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst,
  gemiste besparingen en immateriële schade.
 3. 8.3. De klant en de gast en degene die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade
  die voor het restaurant en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een
  toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huis en
  gedragsregels is begrepen, begaan door klant en/of de gast en/of degene die hem vergezellen.

Klachtenprocedure

 1. 9.1. Indien u een klacht heeft over, ons restaurant, diensten, bezoek aan ons restaurant, ons
  producten, uw bestelling of de levering daarvan, verzoeken wij u vriendelijk om deze rechtstreeks via
  ons contactformulier of e-mailadres op onze website in te dienen. Wij zullen uw klacht in
  behandeling nemen en zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om de bevindingen terug te
  koppelen.

Toepasselijk recht

 1. 10.1. Door bezoeken aan ons restaurant of van onze website accepteert u automatisch deze
  voorwaarden, die ook van toepassing blijven op eventuele toekomstige bezoeken, tenzij de
  voorwaarden zijn gewijzigd.
 2. 10.2. Ons Restaurant behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te
  wijzigen. Wij raden u daarom aan om bij een volgend bezoek of bestelling de voorwaarden opnieuw
  te raadplegen.
 3. 10.3. Op deze overeenkomsten tussen u en ons restaurant is Nederlands recht van toepassing.
Nederlands